Servicios

Edificació no residencial

La construcció de naus tant per ús industrial com comercial, oficines o altres activitats.

Executem tots els treballs necessaris per a la construcció: moviment de terres, fonamentació, estructura, cobertes, tancaments, pavimentació, instal·lacions, etc.